Valintakriteeristö

Yritystukikriteerit

KAIKILLE YHTEISET HYVÄKSYTTÄVYYSKRITEERIT

Arviointi kyllä / ei. Kaikkien kohtien toteuduttava.

 1. Hanke on tukien kohdentamisesta annettujen lakien ja asetusten mukainen.
 2. Toiminta tai sen tulokset kohdentuvat SavonLuotsi Leader ry:n toiminta-alueelle.
 3. Hanke toteuttaa SavonLuotsi Leader ry:n kehittämisstrategiaa.
 4. Hankesuunnitelma on toteutuskelpoinen.
 5. Hankkeen toteuttajalla on taloudelliset ja toiminnalliset resurssit hankkeen toteuttamiseksi.
 6. Hanketta ei ole aloitettu ennen tukihakemuksen jättämistä.

1. INVESTOINTIHANKKEEN KRITEERIT

Maksimi on 30 pistettä. Minimi 12 pistettä tullakseen hyväksytyksi.

Asteikko 0-3 pistettä:
0= ei toteudu, 1= toteutuu heikosti, 2 = toteutuu melko hyvin 3 = toteutuu erittäin hyvin

1. Hankkeella on merkitystä yrityksen kehittymiseen.
2. Hanke vahvistaa yrityksen markkina-asemaa tai kilpailukykyä.
3. Hanke luo paikallismarkkinoille uutta tarjontaa.
4. Hanke on innovatiivinen (alueelle uusi prosessi, tuote, palvelu jne.).
5. Hanke edistää kestävää kehitystä (sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen, kulttuurinen).
6. Hanke tukee yrittäjän ammatillista kehittymistä tai lisää työntekijöiden osaamista.
7. Hanke edistää yhteistyötä ja verkottumista muiden alueen yrittäjien ja toimijoiden kanssa.
8. Hanke luo lisää työpaikkoja alueelle.
9. Tuettava yritystoiminta ei vääristä alueellista kilpailutilannetta merkittävässä määrin.
10. Hankkeen myötä yritykselle muualta tuleva liikevaihto lisääntyy.

2. KÄYNNISTÄMIS- JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN KRITEERIT

Asteikko 0-2 pistettä

0= ei toteudu, 1 = toteutuu osittain, 2 toteutuu hyvin

Maksimi on 12 pistettä. Minimi 6 pistettä tullakseen hyväksytyksi.

 1. Hankkeella on merkitystä yrityksen kehittymiseen, yritystoiminnan käynnistymiseen tai muutostilanteeseen.
 2. Hanke luo paikallismarkkinoille uutta tarjontaa.
 3. Hanke edistää kestävää kehitystä (sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen, kulttuurinen).
 4. Hanke tukee yrittäjän ammatillista kehittymistä tai lisää työntekijöiden osaamista.
 5. Hanke luo lisää työpaikkoja alueelle.
 6. Tuettava yritystoiminta ei vääristä alueellista kilpailutilannetta merkittävässä määrin.

3. PAIKALLISTEN TOIMINTARYHMIEN KAUTTA HAETTAVA TUKI ENERGIAINVESTOINTEIHIN

Paikallisen kehittämisstrategian toteuttamiseksi voidaan myöntää tukea I, II ja III tukialueen harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevalle mikroyritykselle energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan, yrityksen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen yrityksessä. Tuen määrä ei saa ylittää 30:tä prosenttia tuen perusteena olevista kustannuksista. Tukea voidaan myöntää vain päätoimiseen yritystoimintaan.

Asteikko 0-2 pistettä

0= ei toteudu, 1 = toteutuu osittain, 2 toteutuu hyvin

Maksimi on 12 pistettä. Minimi 6 pistettä tullakseen hyväksytyksi.

 1. Hankkeella on positiivista merkitystä yrityksen toimintaan
 2. Hanke on innovatiivinen (yritykselle uusi prosessi, tuote, palvelu jne.).
 3. Hanke edistää kestävää kehitystä (sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen, kulttuurinen).
 4. Tuettava yritystoiminta ei vääristä alueellista kilpailutilannetta merkittävässä määrin.
 5. Hankkeella on välillistä vaikutusta yrityksen liikevaihtoon.
 6. Tuki lisää realistisesti yrityksen uusiutuvan energian käyttöä tai parantaa yrityksen energia- ja materiaalitehokkuutta nykyiseen tilanteeseen nähden.