NuorisoLeader -säännöt

NuorisoLeaderin tavoitteet ja tarkoitus

NuorisoLeaderin tavoitteena on tukea nuorten toimintaa sekä saada nuoret mukaan alueen kehittä­mi­seen. Hakijana voi olla vähintään kolmen nuoren ryhmä, nuorten kanssa toimiva yhdistys tai muu yhteisö yhdessä nuorten kanssa tai nuori yrittäjä. Nuorten roolin tulee projektissa olla aktiivinen. Projektilla pitää olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö. SavonLuotsi Leader ry:n NuorisoLeader -konseptin rahoittavat alueen kunnat ja se on SavonLuotsi Leader ry:n hallinnoimaa toimintaa. Projektin hyödyn tulee kohdistua Savonlinnan, Enonkosken, Joroisten, Juvan, Rantasalmen tai Sulkavan alueelle.

Kuka rahaa voi hakea?

Tukea voivat hakea

– vähintään kolmen 10–29-vuotiaiden nuorten ryhmät
– nuoret yrittäjät yksin (NY – Nuori Yrittäjyys, 4H- tai kevytyrittäjyys)
– nuorten kanssa toimiva organisaatio, yhdessä nuorten kanssa

Ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen (18-vuotta täyttänyt) vastuuhenkilö, joka voi myös olla yksi ryhmän jäsenistä. Vastuuhenkilön tehtävä on auttaa ryhmää hakulomakkeen täytössä, rahan käytössä ja raportoinnissa. Ryhmän kaikki jäsenet eivät voi olla saman perheen jäseniä tai lähisukulaisia.

Projektin eduksi lasketaan jos

– projekti on nuorten suunnittelema
– projekti lisää nuorten konkreettista toimintaa
– projekti on innovatiivinen
– toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää
– projekti tehdään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, esim. kunta, koulu, yritys, yhdistys
– projekti tai hankinta hyödyttää useita ihmisiä
– hakijalla on suosittelija

Mihin rahaa voi saada?

Rahaa voi saada toimintaan, jossa nuorten rooli on aktiivinen eli nuorten suunnittelema, toteuttama ja raportoima.

Projekti voi olla esimerkiksi

– tapahtuman, kurssin tai opintoretken järjestäminen (tila- ym. kustannukset, esiintyjät/asiantuntijat, järjestyksen­valvonta jne.)
– tiede-, taide-, ympäristön kunnostusprojektin tai kansainvälisen projektin toteuttaminen
– yhteisen kokoontumispaikan tms. yhteisen tilan viihtyvyyden parantaminen tai kunnos­ta­minen (materiaali- ja tarvikehankinnat, pienhankinnat)
– yhteisten harrastusvälineiden hankinta
– liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, yrityksen kehittämiseen tarvittavaan konsulttiapuun tms. ostopalveluihin, palkkioihin
– yritystoiminnan pienhankinnat, pl. myytävät tuotteet ja niiden valmistusmateriaalit

Rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä

– palkkoihin ja päivärahoihin tai puhelinkuluihin
– ruokailu- ja kahvituskuluihin (paitsi kansainvälisyyttä edistävissä hankkeissa)
– ostos- tai virkistysmatkoihin
– kunnan tai koulun vastuulla oleviin hankintoihin, luokka- tai opintoretkiin, tai niiden varainhankintaan
– vakiintuneeseen toimintaan
– myytävien tuotteiden hankintaan tai niiden valmistusmateriaalien kus­tan­nuksiin
– samaan toimintaan, johon hakija tai hakijaryhmä on jo kerran saanut tukea.

Paljonko rahaa voi saada?

– Tukea voi saada enintään 1000 euroa / projekti.
– Myönnetystä tuesta maksetaan ennakkona 70 % hakijan ilmoittamalle tilille.
– Loput 30 % tuesta maksetaan kuitteja ja loppuraportointia vastaan hankkeen päätyttyä.

Miten rahaa haetaan?

– Rahoitusta haetaan sähköisellä lomakkeella osoitteesta: www.savonluotsi.fi/nuorisoleader/hakemuslomake/
– Hakemuksesta pitää käydä ilmi projektin hakija, mitä hankkeessa tehdään ja miten, milloin ja missä projekti toteutetaan, ketkä ovat mukana toteuttamassa projektia ja ketkä hyötyvät siitä. Hakijalta voidaan pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä hakemukseen.
– Rahoituksen haku on jatkuvaa, mutta rahoitettavat projektit valitaan jaksoittain. Valintajaksot umpeutuvat 1 kk välein, jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä. Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset saavat päätöksen viimeistään kuukauden kuluessa valintajakson päättymisestä.
– Hakija saa sähköpostitse rahoituspäätöksen, jossa on tarkemmat tiedot tuen käyttämisestä ja maksamisesta.
– Tuki maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille.

Projektin aloittaminen ja kesto

– Projektin voi aloittaa, kun on saanut SavonLuotsi Leader ry:ltä tiedon päätöksestä.
– Projekti on toteutettava kuuden (6) kuukauden sisällä rahoituspäätöksestä.

Rahan saannin ja käytön muut ehdot

– Toiminnan ja projektien tulee olla päihteetöntä ja laillista.
– Tuki on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Muutoksista (esim. aikataulu, sisältö) tulee sopia etukäteen SavonLuotsi Leader ry:n kanssa.
– Mikäli projekti toteutuu päätöstä pienempinä tai sitä ei toteuteta lainkaan, tulee hakijan palauttaa käyttämättä jäänyt raha SavonLuotsi Leader ry:lle.
– Jos projekti toteutuu haettuja kustannuksia suurempina, vastaa hakija itse ylimenevistä kustannuksista.
– Jos projekti toteutuu suunniteltua pienempänä, tuki maksetaan vain toteutuneiden kus­tannusten mukaan.
– Tukea myönnetään samalle hakijalle (koskee myös ryhmän jäseniä) kerran kalenteri­vuo­dessa.
– Eri hakijat eivät voi saada tukea saman projektin samoihin kuluihin.

Raportointi

Ennen loppuosan (30 %) maksamista, tuensaajan tulee raportoida rahoituksen käytöstä.

– Loppuraportti on kirjallinen kuvaus projektista.
– Raporttiin liitetään kopiot laskuista, pankin maksutosite (kuitti) sekä ennalta so­vi­tut muut dokumentit, joista sel­viää toimintojen toteutus, esim. osallistujalistat tai valo­kuvia.
– Kirjallisen raportin voi osittain korvata toiminnoista kuvatulla videolla, mikäli asiasta on so­vit­tu ha­ke­mus­­vaiheessa.
– SavonLuotsi Leader ry:llä tulee olla oikeus käyttää valokuva- ja videomateriaalia kotisivuillaan ja so­si­aa­lisessa mediassa (muista pyytää kuvattavalta lupa julkaisemiseen).

Miten rahoituksesta päätetään?

– SavonLuotsi Leader ry:n työntekijät ja hallituksen jäsen päättävät myönnettävästä rahoituksesta.
– SavonLuotsi Leader ry pidättää oikeuden hyväksyä / hylätä hakemus
– SavonLuotsi Leader ry pidättää oikeuden sääntömuutoksiin