Saariston asuttavuus ja elinvoimaisuus – Habitability-hanke

Habitability – asuttavuus

Asuttavuus tarkoittaa muun muassa työpaikkoja, asuntoja, kouluja, lauttoja, kylätaloja, infraa ja elinkelpoista ympäristöä – elämisen mahdollisuuksia ja elinvoimaisuutta. Asuttavuus on edellytys kestävälle yhteisölle, joka pystyy huolehtimaan ihmisistään, elinpiiristä, luonnosta ja ympäröivästä vesialueesta. Monilla pienillä saariyhteisöillä on kestävän kehityksen haaste. Väestö vähenee ja ikääntyy, kun taas kohtuuhintaisista ympärivuotisista asunnoista voi olla pulaa. Asukasluku voi olla kesäisin kymmenkertainen, mikä luo teknisiä ja taloudellisia haasteita saaren infrastruktuurille, kuten jätehuollolle, lauttayhteyksille ja tietoliikenneyhteyksille sekä terveydenhuollolle. Muuttuvat ilmasto-olot voivat aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä, jotka koskevat myös saaristoalueita.

 

Asuttavuusanalyysi

Asuttavuusanalyysi on paikallisen ja alueellisen kehittämisen työkalu.

Konsepti on kehitetty kestävän kehityksen työssä Kökarissa, Ahvenanmaalla. Se koskee erityisesti saaristoalueita, mutta sitä voidaan käyttää myös pienissä yhteisöissä, joille on ominaista veden läheisyys.

Asuttavuusanalyysissä saaristoyhteisö määrittelee, mittaa ja kehittää vetovoimaisuuttaan seitsemän osa-alueen perusteella: hyvinvoivat ihmiset, luottamus ja osallistuminen, puhdas vesi, tasapainoiset ekosysteemit, vetovoimaisuus, uusiutuva energia ja paikallinen talous. Näitä mitataan 40 indikaattorilla. Työkalun avulla voi tarkastella saaristoasumisen kestävyyttä, elinvoimaisuutta ja kehittämistarpeita valituista teemoista. Saadun tiedon avulla valitaan mitä on tärkeintä kehittää, jotta vetovoimaisuus kasvaa, elinvoimaisuus lisääntyy ja houkuttelee asukkaita.

 

Habitability -verkoston toiminta

Työ- ja elinkeinoministeriö on Varsinais-Suomen liiton kautta myöntänyt Åbo Akademin Saaristoinstituutille (Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi) rahoitusta Habitability-verkostoa varten vuosiksi 2022–23.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa on Suomen saaret ry sekä 12 Leader-ryhmää, joilla on saaristoalueita, mukaan lukien SavonLuotsi Leader ry. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös Suomen kansallisen Saaristoasiain neuvottelukunnan kanssa.

Hankkeen ideana on käyttää asuttavuustyökalua elinvoimaisten ja kestävien saaristoyhteisöjen luomiseen, mikä lisää yhteisöjen vetovoimaisuutta, palvelutasoa ja sisäänmuuttoa.

Hankkeessa vahvistetaan yhteistyötä Suomen rannikkoalueiden ja järvialueiden asukkaiden kanssa, ja luodaan perusta kaksikieliselle verkostolle, joka toimii sillanrakentajana erikielisten saaristoalueiden välillä.

Habitability-verkoston toiminnan ja saariston asuttavuuden tarkastelun tavoitteena on:

• vahvistaa saaristoyhteisöjen elämänlaatua ja elinvoimaisuutta, ja tämän myötä houkuttelevuutta asuinpaikkana ja
• saada aikaan toimiva, maanlaajuinen ruohonjuuritason saaristoyhteisöjen verkosto.

Saaristoinstituutti järjestää työpajoja, koulutuksia liittyen asuttavuusanalyysin osa-alueisiin sekä paikallisia tapaamisia.

 

Saaristoisuus ja saaristoasuminen SavonLuotsi Leaderin alueella

Saaristolain mukainen saaristokäsite sisältää paitsi ilman kiinteää tieyhteyttä olevat saaret myös kiinteän tieyhteyden saaria ja muita saaristomaisia vesistöjen rikkomia alueita.

Etelä-Savossa on yhteensä 9024 yli 0,5 ha kokoista saarta. Maakunnassa ilman kiinteää tieyhteyttä vakituisesti asuttujen saarten lukumäärä on 59 ja asukkaita näillä saarilla on noin 350 (2010). Yli 60 % saarten vakituisista asukkaista on miehiä ja suurin ikäryhmä on 15-64 -vuotiaat. Saaristoyhteisöistä kolmannes on pieniä, yhden vakituisen asukkaan saaria ja viidennes yli kymmenen vakituisen asukkaan saaria. (1)

SavonLuotsi Leaderin toiminta-alueen kunnista Enonkoski ja Sulkava ovat saaristokuntia, Savonlinna saaristo-osakunta. Savonlinnassa vakituisia saaristoasukkaita asuu 18 saaressa yhteensä 166 henkilöä. (3)

Savonlinnan kaupungin kokonaispinta-alasta (3597 km2) 38 % on vesistöä, Enonkosken pinta-alasta vesistöä on noin 27 % ja Sulkavan noin 24 %. (2)

Vapaa-ajan asuminen on alueellamme merkittävä voimavara ja elinvoiman lähde. Savonlinnan seutukunnalla on 15153 vapaa-ajan asuntoa. Vapaa-ajan asumisella on suuri aluetaloudellinen merkitys. Suomen maakunnista Etelä-Savon väkiluku vaihtelee eniten vuoden aikana: kausiväestön määrä 293 937 asukasta on yli kaksi kertaa isompi kuin tilastoitu väkiluku 145 356 asukasta (2016). (4)

Vapaa-ajanasumiseen käytettyjä saaria on Savonlinnassa 586, joissa on 1660 vapaa-ajan asuntoa ja 6640 vapaa-ajan asukasta. Enonkoskella vapaa-ajanasumiseen käytettyjä saaria on 46, niissä on 72 vapaa-ajan asuntoa ja 288 asukasta (2011). Sulkavalla 79 vapaa-ajan asumisen saaressa on 160 vapaa-ajanasuntoa ja 640 asukasta. (3)

—————

Lähteet:

Habitability-teemaverkoston hankesuunnitelma 2021.

https://www.abo.fi/fi/centret-for-livslangt-larande/siaa-bobarhet/
https://www.abo.fi/fi/centret-for-livslangt-larande/siaa-bobarhet/temanatverket-habitability/

(1)

Ilman kiinteää tieyhteyttä olevan pysyvästi asutut saaret. Työ- ja elinkeinoministerön julkaisuja 26/2010. https://mmm.fi/documents/1410837/1948019/Ilman_kiinteaa…TEM_julkaisu.pdf/3afcef7a-22c2-47f8-a037-0119d2924843

 

(2)

Savonlinnan kaupunki, muistio 3.11.2016 Savonlinna nimettävä saaristokunnaksi, https://docplayer.fi/27950247-Savonlinna-nimettava-saaristokunnaksi.html

 

(3)

Saaristo-ohjelma 2017-2019, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80070/6_17_valtakunnallinen_saaristoohjelma_FI.pdf?sequence=1

 

(4)

https://www.laiturilla.fi/laiturilla-seutu sekä vapaa-ajan asumisen
* aluetaloudellisista vaikutuksista: Ruralia-instituutti, raportteja 187, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/260557/Raportteja187.pdf?sequence=4&isAllowed=y
* tilastoista: Ruralia-instituutti, Raportteja 198, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/306043/Raportteja198.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Osallistu teemaverkoston työpajoihin!

Työpajoissa verkostoidutaan, vaihdetaan kuulumisia muiden saaristolaisten kesken ja käydään myös läpi asuttavuustyökalun teemoja. Olethan yhteydessä, jos verkostoon tai tapaamisiin osallistuminen kiinnostaa!

Projektivastaava Pia Prost, Saaristoinstituutti: pia.prost@abo.fi, 050 3381710
Hankeneuvoja Sini Yläsaari, SavonLuotsi Leader, sini.ylasaari@savonluotsi.fi, 044 9766880

Työpaja 5: energia & verkostoituminen

Torstaina 2.2. klo 13-15.30 järjestetään Habitability-workshop, jonka teemana on energia ja verkostoituminen. Jos et voi osallistua koko iltapäivän ohjelmaan, on myös mahdollista valita osia ohjelmasta!

Ilmoittautuminen:  https://survey.abo.fi/lomakkeet/15237/lomake.html

OHJELMA TIIVISTETTYNÄ – PROGRAM I KORTHET

13.00 
Kansallinen verkosto ruohonjuuritasolla – tarve ja rakenne

Kommentteja eri saaristoalueilta.

Kansallinen saariyhdistys Finlands Öar rf – Suomen Saaret ry / Pj. Nina Söderlund & toiminnanjohtaja Ida-Kajsa Johansson

14.10
Tauko – Paus

14.20
Osa-alue 5: Energia

Johdanto ja indikaattori 19

Västanfjärdin energia-analyysi

Ahvenanmaan merialueen tuulivoimapuistot / Lotta Nummelin, meribiologi, Ox2 Åland.

15.20
Tervetuloa Utöhön – Välkommen till Utö

Lähitapaaminen Utössä 13.-15.4.2023

 

Lisätietoa:

www.abo.fi/fi/uutiset/abo-akademille-neljannesmiljoona-euroa-saariston-asuttavuutta-koskevan-verkoston-luomiseen

www.saaristopolitiikka.fi/uutiset/sank-on-mukana-abo-akademin-habitability-elinvoimaiset-ja-kestavasti-asutut-saaristo-ja-vesistoalueet-teemaverkostossa

Saaristoasumista halutaan kehittää

Verkostotyöpajojen aineistot ja tallenteet tästä linkistä.

Lisätietoa hankkeesta ja työpajoista tästä linkistä.

Asuttavuusanalyysi pähkinänkuoressa

Asuttavuusanalyysin työkirja

Itä-Savon juttu paikallistapaamisesta syyskuu 2022